Tuulivoima Suomessa

Tässä artikkelissa käsittelemme Suomen tuulivoimaa. Vuonna 2015 Suomesta löytyi rakennettua tuulivoimaa 1005 MW:n edestä. Voimalat tuottivat samana vuonna noin 2,8% sähkön kokonaiskulutuksesta tuulivoimalla. Vuonna 2015 tuulivoiman määrä jopa kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen energiapolitiikka tähtää uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen – vuonna 2013 laaditussa ilmasto- ja energiastrategiassa tähdätään tuottamaan 9 terawattituntia vuodessa vuoteen 2025 mennessä.

Potentiaalia tuulivoiman kehittämiseen löytyy

Vaikka tuuliolosuhteiden ja maastorakentamisen puolesta edellytykset tuulivoimalle eivät ole yhtä edulliset kuin esimerkiksi Tanskassa tai muissa Pohjoismaissa, edellytyksiä tuulivoiman rakentamiselle löytyy myös Suomessa. Suomessa tuulivoimaloita on sijoitettu melko tasaisesti pitkin rannikkoa, ympäri maata ja lähelle isoja asuinkeskuksia. Lapissa tuulivoimalle löytyy vielä lisäämispotentiaalia – Lapin tuntureille voidaan lisätä vielä noin 0,5TWh joka on mahdollista toteuttaa olevassa olevalla sähköverkolla. Suomen saaristo- ja rannikkoalueilla voidaan yhtä lailla lisätä tuulivoiman tuotantoa. Maankäyttörajoitukset huomioon ottaen lisäämispotentiaalia on 2-3 TWh. Merialueella kauempana rannikosta tekninen tuulivoiman tuotannon lisäämispotentiaali on huomattava, jopa 15 TWh. Merialueille jouduttaisiin kuitenkin rakentamaan uutta teknologiaa ja siirtokapasiteettia, joten näin suuri lisäys ei ole merialueilla mahdollista nykyisen sähköverkon tai muun infrastruktuurin puitteissa. Merialueilla tuulivoiman lisäyskapasiteettia on huomattavasti enemmän sisämaahan tai rannikkoalueisiin verrattuna.

Kuinka paljon säätökapasiteettia tarvitaan?

Suomessa tuulivoiman vasta-argumentteina on käytetty usein voimaloiden tehon huonoa ennustettavuutta. Tämä vaihtelu aiheuttaa lisääntynyttä säätötehoa. Mutta kun voimaloita rakennetaan riittävästi, kokonaistehon vaihtelu tulee tasaantumaan eri puolilla maata. Samoin edistyvä teknologia johtaa parantuneisiin ennustemenetelmiin.

Suomen tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset ovat melko vähäiset muihin energiantuotantomenetelmiin verrattuna. Tuulivoima ei esimerkiksi tuota välittömiä hiilidioksidipäästöjä. Tuulivoiman kohdalla puhutaankin enemmän ääni-, maankäyttö- ja maisemavaikutuksista kun viitataan tuulivoimasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Haittavaikutuksista esiin nostetaan myös voimalan vaikutus lintuihin. Linnut törmäävät välillä voimalan lapoihin. Voimala saattaa myös vaikuttaa lintujen pesimisympäristöön. Ja merelle sijoitettavien voimaloiden vedenalaista ympäristöä joudutaan usein ruoppaamaan, joka voi muuttaa kalojen ja muun merieliöstön elinympäristön muutoksia. Maston ja lapojen varjot taas voivat ylettyä jopa satojen metrien päähän. Ympäristövaikutuksia syntyy eniten tuulivoimalalaitteistoja valmistettaessa. Jotta tuulivoiman ympäristövaikutukset voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti, tulee kiinnittää huomiota myös tuulivoimaloiden melko lyhyeen elinkaareen – luonnossa kukin voimala tulee purkaa tai vaihtaa uuteen, jotta voimala ei jää ympäristöongelmaksi.